Cửa dò kim loại có cảm biến nhiệt độ

Cửa dò kim loại có tích hợp cảm biến nhiệt độ: 

  • Hiển thị thân nhiệt và cảnh báo khi thân nhiệt vượt mức cho phép
  • Cung cấp loại cửa dò kim loại cơ bản không đi kèm hoặc không chức năng cảm biến thân nhiệt
  • Có thể đặt hàng loại cửa chỉ đo thân nhiệt không có chức năng dò kim loại